Fose statii de epurare pentru =>6 locuitori

DETALII TEHNICE SI PRETURI

TipNr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm
Nr.
L.E.
Hrez (mm)h max
(mm)
Hi max
 (mm)
Hd m
ax (mm)
Ldr
(m)
L
  (m)
l*)
(m)
H (m)PRET
lei
Tip:
DAUZUC 6
Nr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm:

1/1000/1150
Nr.
L.E.:

6
Hrez (mm):
1000
h max
(mm):

900
Hi max
 (mm):

700
Hd m
ax (mm):

800
Ldr
(m):

4
L
  (m):

8
l*)
(m):

1.5
H (m):
Hi+Hrez-0,3
PRET
lei:

2390
Tip:
DAUZUC 8
Nr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm:

1/2000/1150
Nr.
L.E.:

8
Hrez (mm):
2000
h max
(mm):

900
Hi max
 (mm):

700
Hd m
ax (mm):

800
Ldr
(m):

6
L
  (m):

12
l*)
(m):

1.5
H (m):
Hi+Hrez-0,3
PRET
lei:

3400
Tip:
DAUZUC 10
Nr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm:

1/2000/1150 +1/400/500
Nr.
L.E.:

10
Hrez (mm):
2000
h max
(mm):

900
Hi max
 (mm):

700
Hd m
ax (mm):

800
Ldr
(m):

10
L
  (m):

15
l*)
(m):

1.5
H (m):
Hi+Hrez-0,3
PRET
lei:

4550
Tip:
DAUZUC 15
Nr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm:

1/2000/1150 +2/400/500
Nr.
L.E.:

15
Hrez (mm):
2000
h max
(mm):

900
Hi max
 (mm):

700
Hd m
ax (mm):

800
Ldr
(m):

15
L
  (m):

19
l*)
(m):

1.5
H (m):
Hi+Hrez-0,3
PRET
lei:

5700
Tip:
DAUZUC 20
Nr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm:

1/2000/1150 +3/400/500
Nr.
L.E.:

20
Hrez (mm):
2000
h max
(mm):

900
Hi max
 (mm):

700
Hd m
ax (mm):

800
Ldr
(m):

20
L
  (m):

25
l*)
(m):

1.5
H (m):
Hi+Hrez-0,3
PRET
lei:

7390
Tip:
DAUZUC 30
Nr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm:

1/2000/1150 +4/400/500
Nr.
L.E.:

30
Hrez (mm):
2000
h max
(mm):

900
Hi max
 (mm):

700
Hd m
ax (mm):

800
Ldr
(m):

30
L
  (m):

31
l*)
(m):

1.5
H (m):
Hi+Hrez-0,3
PRET
lei:

8550
Tip:
DAUZUC 40
Nr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm:

1/2000/1150 +6/400/500
Nr.
L.E.:

40
Hrez (mm):
2000
h max
(mm):

900
Hi max
 (mm):

700
Hd m
ax (mm):

800
Ldr
(m):

40
L
  (m):

41
l*)
(m):

1.5
H (m):
Hi+Hrez-0,3
PRET
lei:

10520
Tip:
DAUZUC 80
Nr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm:

1/2000/1150 +8/400/500
Nr.
L.E.:

80
Hrez (mm):
2000
h max
(mm):

900
Hi max
 (mm):

700
Hd m
ax (mm):

800
Ldr
(m):

80
L
  (m):

82
l*)
(m):

1.5
H (m):
Hi+Hrez-0,3
PRET
lei:

15290
Tip:
DAUZUC 150
Nr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm:

1/1000/1150
+16/400/500
Nr.
L.E.:

150
Hrez (mm):
2000
h max
(mm):

900
Hi max
 (mm):

700
Hd m
ax (mm):

800
Ldr
(m):

150
L
  (m):

160
l*)
(m):

1.5
H (m):
Hi+Hrez-0,3
PRET
lei:

20500
Tip:
DAUZUC 500
Nr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm:

1/1000/1150
+40/400/500
Nr.
L.E.:

500
Hrez (mm):
2000
h max
(mm):

900
Hi max
 (mm):

700
Hd m
ax (mm):

800
Ldr
(m):

500
L
  (m):

600
l*)
(m):

1.5
H (m):
Hi+Hrez-0,3
PRET
lei:

55000
Tip:
DAUZUC 1000
Nr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm:

1/2000/1150+ 80/400/500
Nr.
L.E.:

1000
Hrez (mm):
2000
h max
(mm):

900
Hi max
 (mm):

700
Hd m
ax (mm):

800
Ldr
(m):

1000
L
  (m):

1200
l*)
(m):

1.5
H (m):
Hi+Hrez-0,3
PRET
lei:

102000
Tip:
DAUZUC 2000
Nr/Capacitate/D 
 rezervoare buc/l/mm:

1/2000/1150
+160/400/500
Nr.
L.E.:

2000
Hrez (mm):
2000
h max
(mm):

900
Hi max
 (mm):

700
Hd m
ax (mm):

800
Ldr
(m):

2000
L
  (m):

2500
l*)
(m):

1.5
H (m):
Hi+Hrez-0,3
PRET
lei:

206000

STATII DE EPURARE PENTRU LOCALITATI RURALE 1000-5000 LOCUITORI ZUC DV-ISA